Vedtekter

§1 Organisasjonsnavn

Organisasjonens fulle navn er PRIMETIME.

§2 Organisasjon

PRIMETIME er en frivillig studentorganisasjon. Primetime er linjeforeningen for studiet Medievitenskap på NTNU, som tilhører Trondheim kommune. Primetime ble stiftet 13.09.2011. Organisasjonens formål er å sørge for å fremme et godt faglig og sosialt miljø for studenter som oppfyller §3. Organisasjonen er registrert med organisasjonsnummer 997 373 197. 

 • PRIMETIME er en non-Profit, politisk uavhengig linjeforening for studenter
 • PRIMETIME er et støtteorgan og et sosialt samlepunkt for medievitenskapstudenter på NTNU
 • PRIMETIME jobber for å skape samhold blant studentene på linjen
 • PRIMETIME ønsker å hjelpe studenter som sliter faglig

§3 Medlemskap 

3.1 Medlemmer

Studentene som kan melde seg inn i linjeforeningen PRIMETIME er

de tilhørende følgende studieprogrammer ved Norges teknisk-naturvitenskapelige

universitet (NTNU) i Trondheim:

 • Årsstudium i Medievitenskap
 • Bachelor i Medievitenskap
 • Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

Studenter som tilhører andre studieprogrammer, og som ellers ikke har

tilhørighet til andre linjeforeninger, kan allikevel få tilbud om å melde

seg inn. Dette gjøres ved å kontakte Hovedstyret som fatter et vedtak.

3.1.1 Innmelding i PRIMETIME

Medlemskap i PRIMETIME gjelder for minst to semester, og medlemsavgift fastsettes av styret i henhold til linjeforeningens økonomi. På generalforsamling vil det bli mulighet for forslag (med begrunnelse) om endring av kontingent. Styret fører medlemslister, og alle medlemmer skal ved innmelding motta et medlemskort som skal vises frem på arrangementer og andre eventer der medlemmer får fordeler. 

Det er tre forskjellig medlemskap i PRIMETIME. Prisene er gjeldende per 2021. 

 • Årsstudium (150,-)
 • Bachelor (300,- livstid)
 • Master (150,-)

3.1.2 Opptaksprøve

Det er ingen opptaksprøve for å være med i linjeforeningen

3.2 Medlemmers rettigheter

Alle medlemmer har møte- og talerett ved generalforsamling, og kan sende inn vedtekts- og saksforslag i forkant av generalforsamling. Alle medlemmer har stemmerett på generalforsamling. Alle medlemmer har rett til å søke linjeforeningens komiteer og styre. 

3.2.1 Fordeler ved medlemskap

Medlemmer vil kunne yte goder gjennom sitt medlemskap.

 • Rabattert inngang på arrangementer
 • Tilgang til faglig relaterte arrangement
 • Tilgang til veiledning
 • Tilgang på rabatterte avtaler hos PRIMETIME’s sponsorer

3.2.2 Utmelding

Alle medlemmer har rett til å melde seg ut av linjeforeningen. Utmelding meldes ifra til styret, og utmeldingen trer i kraft med umiddelbar virkning. 

§4 Organisasjonsstruktur 

4.1 Styrets sammensetning 

PRIMETIME-styret skal ha minst seks medlemmer som utgjør PRIMETIMEs hovedstyre (HS). Styrevervene har følgende titler:

 • Leder
 • Nestleder
 • Økonomiansvarlig
 • Styremedlem 
  • Kan med fordel være 2 (to) styremedlemmer, eventuelt mulig å ta opp et ekstra styremedlem andre semester.
 • PR- og markedsføringsansvarlig. 
  • PR- og markedsføringsansvarlig er overhodet for en eventuell Mediakomité. 
 • Arrangementansvarlig. 
  • Arrangementansvarlig har egen komité (Arrkom). Må etterstrebes til minimum 2 (to) komitémedlemmer.
 • Faddersjef
 • Faddersjef

Det skal være en fadderkomité. 

 • Komiteen kan med fordel bestå av 2 (to) faddersjefer som begge blir tatt opp på høstsemesteret og blir en del av HS. 
 • Faddersjefer har en egen komité. Denne komiteen tas opp etter generalforsamling andre semester, og skal minimum bestå av 3 (tre) komitémedlemmer. 

Styret kan i tillegg bestå av følgende titler som utgjør en Mediakomité (Mediakom):

 • Journalist og webansvarlig 
 • Grafiker og fotograf 
 • Podcast-ansvarlig

Det er med fordel at enkelte i styret eller komiteene tildeles følgende tilleggsverv:

 • Kjelleransvarlig
 • Jubileumsansvarlig (Særlig relevant for årene 2021, 2026, 2031)
 • Åreansvarlig

Ved behov kan styret vedta å utlyse ytterligere stillinger i styret enn de nevnt over.

 • Ved behov kan en Aktivitetsansvarlig ha ansvaret for mindre arrangementer hvis arbeidet blir for stort for arrangementansvarlig. 

4.1.1 Det skal etterstrebes medlemmer til styret spredt fra hvert kull.

4.1.2 Tillitsvalgt 

Tillitsvalgtvervet i styret er en tittel som kommer i tillegg til en annen mer sentral rolle i styret. Jobben til den Tillitsvalgte går ut på å sørge for at det alltid er rom for å prate om personlige problemer innad i styret. Hvis det oppstår en konflikt, skal Tillitsvalgte ha samtaler med de det gjelder for å løse konflikten. Styremedlemmer kan til enhver tid gå til Tillitsvalgt med noe som plager dem vedrørende styret eller linjeforeningen. Tillitsvalgt har taushetsplikt, og det forventes at personen overholder denne. Det forventes også at personen er nøytral, tillitsfull, og tar hånd om problemet. Enten det gjelder en konflikt som ønskes løst, eller et annet problem, skal personen se til at det ordnes. 

Tillitsvalgt kan kalle inn til samtale med hvert enkelt styremedlem for å løse konflikter. Fra 2019 har også Tillitsvalgt ansvar for meldesaker, og diskutere sakens gang i samarbeid med Leder (Nestleder om sak inkluderer Leder). Tillitsvalgt velges på allmøte av medlemmer i styret og komiteer. 

4.1.3 Komiteer

Primetime skal alltid være åpne for at medlemmer ønsker å starte og drive en komité eller undergrupper. Eksempler kan være følgende:

 • Quizkomité
 • Masterkomité
 • Fotballkomité (aktiv 2021-2022)
 • Spillkomité
 • Filmkomité
 • Bedriftskomité
 • Badekomité

Det skal være fordel å ha en komité i form av økonomisk støtte fra Primetime til å drive de aktivitetene som er ønsket. 

Det skal søkes om å kunne opprette en komité til leder.primetime@gmail.com. Søknaden kan sendes når som helst i løpet av året, og styret vil fortløpende etter mottatt søknad vurdere om det er aktuelt å opprette komiteen. For å sende inn søknad må det være minst 2 (to) personer som ønsker å være med i komiteen. 

4.2 Nytt styre

 • Nytt styre skal velges i september (alle utenom Leder). Valget foregår på en ny måte fra høsten 2022. 
  • Det vil bli holdt et informasjonsmøte om verv rett etter fadderuka, der det i tiden etter er mulighet for å sende inn søknad på verv, samt intervju. 
  • Intervjuene skal foregå sammen med Leder og avtroppende verv, og Nestleder hvis avtroppende verv ikke er tilgjengelig. 
  • Når et forslag til styre er valgt av tidligere styre, skal forslaget legges fram på generalforsamling. Denne skal etterstrebes til å foregå senest midten av september. På generalforsamlingen innstilles styret ved akklamasjon. Ved innvendinger, 
 • Nye medlemmer av styret intervjues av leder og nestleder, evt. avtroppende verv.
 • Nye medlemmer av styret skal etter evne bli sendt på kurs gjennom Sit.
 • Medlemmer av styret har én stemme hver på Generalforsamling, men tar siste avgjørelse om flertall ikke fremkommer etter to avstemninger.
 • Arbeidet i linjeforeningen er frivillig og ulønnet
 • Medlemmene sitter for ett (1) år av gangen, september til september. Leder sitter fra februar til februar. 

4.2.1 Ny Leder

Valg av Leder vil skje på Generalforsamlingen som avholdes i februar hvert år.

4.2.2 Ny Økonomiansvarlig

Ny økonomiansvarlig kan velges på samme generalforsamling som Leder (februar). På bakgrunn av at regnskapet følger kalenderåret og det vil være mest naturlig å ta over så nære kalenderårets start som mulig. 

Ved manglende interesse for å stille til verv eller styremedlem er ferdig med studiet, velges økonomiansvarlig i september. 

4.3 Fratredelse av styreverv

Hvis det oppstår en situasjon som stiller et medlem av styret indisponibel til å fortsette vervet plikter styret å sørge for at en rettmessig kandidat overtar for vedkommende. Andre kan styremedlemmer konstitueres inn til neste opptaksperiode.

 • Ved fratredelse av leder, nestleder eller kasserer skal posisjonen fylles gjennom et ekstraordinært årsmøte med mindre fratredelsen skjer under én (1) måned før linjeforeningens ordinære årsmøte.
 • Et styremedlem kan søke om tidlig avgang, men vil være bundet av èn måneds oppsigelsestid.

4.4 Styrets plikter

 • Styret plikter seg til å alltid jobbe for PRIMETIMEs beste.
 • Styret besitter et skap på Dragvoll der permer og annet er tilgjengelig til enhver tid.
 • Styret har to offisielle permer som blir i PRIMETIME selv etter endt styretid for sittende medlemmer. 
  • Økonomiperm: Alle dokumenter over økonomien; bevilgede penger, kvitteringer på innskudd/uttak og annet som angår økonomien.
  • Avtaleperm: Her skal kontrakter vi har med sponsorer og avtaler lagres. 
 • Alle referater fra tidligere styremøter og andre møte arkiveres digitalt. Vi bruker Google Disk. 

4.5 Oppmøteplikt

Linjeforeningen forventer oppmøte fra dets styremedlemmer og har derfor oppmøteplikt på styremøter. Leder forventes å være tilstedeværende minimum 4 av 5 møter, mens øvrige medlemmer forventes å møte på minimum 3 av 5 møter. Ved flere eller færre møter overføres oppmøteratioen. 

4.5.1 Fravær

Ved fravær til styremøtene skal dette meldes skriftlig fra til leder senest en time før møtet. Dersom fraværet nærmer seg grensen, skal advarsler gis. Om fraværet overstiger grensa satt i §4.5 skal rollen fratres og dekkes iht. §4.3.

4.6 Generalforsamling

Det vil holdes Generalforsamling i september og februar hvert år hvor studenter ved Medievitenskap vil kunne delta. 

 • Ny leder stemmes inn på generalforsamling (februar).
 • Økonomi og kontingent diskuteres 
 • Faglige og sosiale arrangement diskuteres
 • Året som kommer vil bli diskutert
 • Eventuelle endringer av tidligere vedtak
 • Annet

4.7 Signaturrett og prokura

Leder, nestleder og økonomiansvarlig innehar signaturrett i fellesskap. Alle medlemmer av Hovedstyret innehar prokura hver for seg, der prokuraen er begrenset til det som faller innenfor styremedlemmets ansvarsområde.

§5 Økonomi

Organisasjonens midler skal brukes i henhold til organisasjonens formål. Regnskapsåret til PRIMETIME går over ett (1) år, fra og med 1. januar til 31. desember.

5.1 Bruk av midler

All pengebruk skal godkjennes av styret. Økonomiansvarlig og resten av styret er kun personlig økonomisk ansvarlig dersom grov og uforsvarlig disponering av PRIMETIMEs midler foreligger.

5.2 Inntekter

Alle inntekter fra IKM, SIT, kontingent, og eventuelle sponsorer går tilbake til medlemmene av PRIMETIME gjennom arrangement for og med studentene. Regnskap skal fortrinnsvis fra januar til januar gå i null, eventuelt overskudd går til de neste to semester. 

5.3 Refusjon

Styret og andre medlemmer kan motta refusjon for utgifter i forbindelse med linjeforeningsdriften. 

 • Utlegget med dokumentasjon gis skriftlig eller elektronisk til økonomiansvarlig innen 14 (fjorten) dager etter utgiften fant sted. Denne fristen kan utvides etter avtale med kasserer. 
 • Alle som ber om refusjon, plikter seg til å alltid fremlegge dokumentasjon og kvitteringer på kjøp/leie. Alt dette vil være tilgjengelig for alle i styret i Økonomipermen.

§6 Arrangementer
PRIMETIME skal være en linjeforening som tilbyr sosiale arrangementer minst en gang i måneden, samt faglige arrangementer minst en gang i semesteret.

PRIMETIME vil holde sosiale sammenkomster slik at studentene på linjen kan bli bedre kjent, tilegne seg kunnskap, og skape nettverk og samhold.

 • Linjeforeningsfester
 • Quiz
 • Kinobesøk
 • Faglig veiledning
 • Fadderuka
 • Bedriftspresentasjoner og karrieredager
 • Turer; herunder hytteturer, studieturer og lignende

Alle arrangementer i PRIMETIME skal godkjennes av styret.

§7 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§8 Oppløsning 

Linjeforeningen kan kun oppløses ved enstemmig vedtak i styret, med påfølgende innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen må ha 2/3 flertall for at styrets vedtak skal tre i kraft og linjeforeningen oppløses. Midlene som linjeforeningen disponerer skal tilbakeføres så langt det lar seg gjøre, eventuelt gis til veldedige formål som bestemmes på siste generalforsamling.