Vervene

Stillingsbeskrivelser for styret fra og med høsten 2022

Styret er delt opp i et hovedstyre (HS) og komiteer.

HS består av leder, nestleder, økonomiansvarlig, PR-ansvarlig, arrangementansvarlig og to faddersjefer.


Leder:

Jobben som Leder av linjeforeningen går ut på å ha overordnet ansvar over organisasjonen og styret. Det forventes at denne personen er rettferdig og alltid tar beslutninger som gagner linjeforeningen. Leder skal til enhver tid ha oversikt over arbeidet alle i styret gjør, samt arbeidet til andre linjeforeninger. Personen skal sørge for godt samarbeid mellom linjeforeningen og tilhørende institutt, generelt samarbeid med NTNU, og samarbeid med andre linjeforeninger på NTNU. 

Som Leder er det viktig at personen alltid jobber for linjeforeningens beste. Personen har siste ordet i alle saker som angår linjeforeningen hvis det er uenighet i styret vedrørende et vedtak. Lederen skal kalle inn til styremøter, skrive agenda, og sørge for at styremøtene er ryddige, profesjonelle, og strukturerte. Det forventes at Leder tar ansvar for å ta opp vanskelige ting med styremedlemmer underveis i semesteret, og kaller inn til samtale med den enkelte (hvis noe er galt). 

Leder skal alltid godkjenne all bruk av penger, sammen med Økonomiansvarlig. Dette kommer av at Leder står oppført som ansvarlig for linjeforeningens konto og drifter både i banken og i Brønnøysundregisteret. Det er også en del av Leders jobb å sørge for at det er harmoni, fellesskap og godt samarbeid innad i styret. Det er Leder sammen med Nestleder som har retten på å signere dokumenter på vegne av styret. 

Nestleder:

Jobben som Nestleder er i hovedsak å være Leders høyre hånd. Personen skal til enhver tid ha innsyn til alt Leder jobber med i forhold til linjeforeningen, og være såpass oppdatert på dette at han/hun relativt lett kan gå inn å gjøre samme jobb. Nestleder skal være Leders stedfortreder når Leder er utilgjengelig/bortreist etc. Personen skal også sørge for at alle i styret gjør arbeidsoppgavene sine, og informere Leder om arbeidet som blir gjort. Nestleder har de samme ansvarsområdene og myndighet til Leder når Leder ikke er tilstede. Nestleders jobb er ekstremt viktig, da det inngår å holde en balanse i styret; det er personens ansvar å sørge for at Leder ikke opptrer urimelig/uaktsomt mot styremedlemmer eller i saker som angår linjeforeningen. Nestleder har ansvaret for å arrangere stands på Dragvoll. Sammen med Leder og Økonomiansvarlig har Nestleder i tillegg ansvaret for sponsorer og samarbeid.

Økonomiansvarlig:

Jobben til Økonomiansvarlig går ut på å holde orden på linjeforeningens økonomi. Det forventes at personen har fullstendig oversikt over bankkontoen, og vet hvor penger kommer og går til enhver tid. Personen skal føre et ryddig regnskap, ha orden på alle kvitteringer etter kjøp til linjeforeningen, sette opp budsjetter, og innvilge penger til de ulike i styret som søker dette til et arrangement eller lignende. Regnskapet skal (fra og med 2021) føres etter kalenderåret (01.01-31.12). 

Økonomiansvarlig står til ansvar for å betale alle regninger, og opprettholde en plettfri kreditt for linjeforeningen. Personen skal også ha oversikt over kommende budsjettår, og kontrollere at linjeforeningen alltid har nok penger på konto. Det inngår også i jobben å skrive søknader til penger som går direkte til linjeforeningen. Økonomiansvarlig har også ansvar for linjeforeningens posthylle på instituttet. Det er viktig at Økonomiansvarlig alltid har god oversikt over linjeforeningens økonomi, og har alt nedfelt i en egen økonomiperm. Siden 2017 er Økonomiansvarlig, sammen med Leder, også ansvarlig for bruk av Vipps og iZettle. 

Faddersjefer (2 stk)

Faddersjefene har hovedansvaret for å arrangere fadderukene. For at de nye studentene skal få en best mulig start på studiet, legges det stor vekt på gjennomføringen av fadderukene. Faddersjefene sørger for å danne en fadderkomité, som vil hjelpe til med arrangeringen. Fadderkomitéen velges i andre semester. Faddersjefen er også sammen med leder ansvarlig for å ta imot de nye studentene på immatrikuleringen, og skal her holde et informasjonsforedrag for studentene. 

Arrangementsansvarlig:

Jobben som Arrangementansvarlig går ut på å lage sosiale arrangementer for linjeforeningens medlemmer. Dette kan være i form av fest, quiz, ball, avslutninger, paintball etc – det finnes (nesten) ingen grenser. Arrangementansvarlig er overhodet til Arrangementskomite, og står ansvarlig for komiteen. Det er viktig at arbeid fordeles jevnt slik at det ikke blir for mye/for lite på de inkluderte. 

Arrangementansvarlig skal sørge for en fungerende sosial atmosfære i linjeforeningen og skape gode arrangementer som appellerer til alle medlemmene. Det forventes at planlagte arrangement blir gjort i god tid og er gjennomførte. Personen har ansvar rundt all planleggingen av ulike arrangement; dato, tid, sted, tema etc. kommer under her. 

Arrangementsansvarlig skal søke penger fra styret til arrangementene sine, og føre nøye budsjett før dette overleveres til Økonomiansvarlig og Leder for godkjenning. Det er Arrangementsansvarlig sitt ansvar å sørge for at arrangementene er planlagte i god tid, slik at informasjon om dette kan gies ut til linjeforeningens medlemmer i relativt god tid.

Arrangementskomite:

Arrangementskomite er komiteen til Arrangementsansvarlig. De skal til enhver tid forholde seg til Arrangementsansvarlig, og sammen skal de skape gode sosiale arrangementer. Det er viktig at alle gjør jobben de får tildelt, og ikke slurver; arrangement som er halvveis kan gi linjeforeningen et dårlig rykte. 

Det er veldig viktig at Arrangementskomite og Arrangementsansvarlig føler eierskap over arrangementer; det er disse vervene som som står for fester og turer i regi av Linjeforeningen og deres felles ansvar til å sørge for at sammenkomsten blir suksessfull og appellerer til alle studentene. Arrangementskomiteen har ansvar for planlegging av arrangementer under Åre-turen i januar/februar, mens Arrangementskomite sammen med styret har ansvar for bestilling og planlegging av det praktiske. (Fra september 2021 er arrangementsassistenter endret tilbake til arrangementskomité) 

PR-ansvarlig 

Jobben til PR-ansvarlig går ut på å promotere og markedsføre linjeforeningen, linjeforeningens arrangement (både faglige og sosiale), og annen informasjon som er relevant for studentene på linjen. Personen skal sørge å opprettholde kontakten mellom linjeforeningen og medlemmene. Personen skal ha hovedansvar for organisering og bruk av Snapchat-konto, Instagram-konto og all Facebook-aktivitet. Fra september 2021 skal alle som ønsker få poste relevant innhold på våre sosiale medier. Dette innholdet skal igjennom PR-ansvarlig for godkjenning.

Det forventes at personen poster gjennomtenkte meldinger, og avgrenser informasjonen til det essensielle. Det forventes at PR-ansvarlig til enhver tid oppdaterer i tråd med hva som skjer i regi av linjeforeningen, eller annen informasjon som angår studentene på linjen. Personen skal sørge for at linjeforeningens mediekanaler har god standard og er lett tilgjengelige for linjeforeningens medlemmer. Det er viktig at vi har i bakhodet at vi er en linjeforening for mediestudier, og fokus på kvalitet på vårt innhold er viktig.

PR-ansvarlig har siste ord når det kommer til meldinger/beskjeder etc vedrørende mediekanalene og annen promotering, og trenger ikke godkjennelse fra styret for å gjøre denne jobben. PR-ansvarlig har sin egen mediekomité på 3 personer, der de sammen jobber med grafikk, PrimePod, nettsiden etc. 

Mediakomité

Mediakomiteen besto av stillinger med definerte titler i fjor (Podcastansvarlig, Journalist/webansvarlig og grafiker), men i år er alle komitémedlemmer og oppgavene medlemmene har, styres av komiteen og PR-ansvarlig selv. 

Komiteen skal samarbeide med PR-ansvarlig om å drifte sosiale medier, lage grafikk og bannere til arrangementer, promotere avtaler, jobbe med nye ideer for promotering og ikke minst, styre PrimePod. 

Mediakomiteen er viktig for at Primetime har en bra profil som kan gjøre oss attraktive for samarbeid og for at medlemmene skal ha tilgang til informasjon enkelt.

Tilleggsverv – Tillitsvalgt: 

(Grunnleggingsdato usikker, revidert første gang 14.09.2019, andre gang 16.06.2021) Tillitsvalgtvervet i styret er en tittel som kommer i tillegg til en annen mer sentral rolle i styret. Jobben til den Tillitsvalgte går ut på å sørge for at det alltid er rom for å prate om personlige problemer innad i styret. Hvis det oppstår en konflikt skal Tillitsvalgte ha samtaler med de det gjelder for å løse konflikten. Styremedlemmer kan til enhver tid gå til Tillitsvalgt med noe som plager dem vedrørende styret eller linjeforeningen. Tillitsvalgt har taushetsplikt, og det forventes at personen overholder denne. Det forventes også at personen er nøytral, tillitsfull, og tar hånd om problemet. Enten det gjelder en konflikt som ønskes løst, eller et annet problem, skal personen se til at det ordnes. 

Tillitsvalgt kan kalle inn til samtale med hvert enkelt styremedlem for å løse konflikter. Fra 2019 har også Tillitsvalgt ansvar for meldesaker, og diskuterer sakens gang i samarbeid med Leder (Nestleder om sak inkluderer Leder). Tillitsvalgt velges på allmøte av medlemmer i styret og komiteer. 

Fotballansvarlig

Ansvarlig for Primetime FK og en eventuell fotballkomité. Vervet er fortsatt nytt og åpent for muligheter. Oppgavene er i hovedsak å arrangere treninger, kamper, ta økonomiske saker med Økonomiansvarlig i HS, samt organisere en komité som bidrar med driften av fotballaget.


STARTE KOMITE?

Ønsker du at Primetime skulle hatt en fotballkomité, turkomité, gamingkomité, strikkekomité eller en egen masterkomité, eller noe helt annet? 

Fordelen med komité er at komiteen får økonomisk støtte til arrangementer og aktiviteter komiteen vil arrangere for linjeforeningen.

Ta kontakt med leder.primetime@gmail.com 

Dette er noe du kan ta kontakt om året rundt, og styret er alltid åpne for å motta forslag til nye komiteer! Vi ønsker en linjeforening med stort fellesskap og samhold, og vi vil jobbe for at alle skal få engasjere seg i noe de har lyst til!